fbpx

Všeobecné podmínky lifebits.

lifebits. je službou poskytující poradenství v oblasti zdravého životního stylu, konkrétně výživy, pohybu, spánku a implementace návyků („Služba“), a to za níže uvedených podmínek.

Služba je poskytována Tomášem Jonášem, podnikatelem, IČO 014 96 077, trvale bytem na adrese Jungmannova 1045, 440 01 Louny („Poskytovatel“).

Tyto všeobecné podmínky včetně všech informací dostupných na webu www.lifebits.cz doplňují za jakých podmínek je Služba (včetně všech souvisejících služeb) poskytována.

POSTUP

Poté co vyplníte formulář za účelem domluvy bezplatné konzultace, Vás Poskytovatel kontaktuje a domluví se s Vámi na osobní schůzce. Během osobní schůzky sdělíte Poskytovateli Vaše cíle a současné návyky (za předpokladu, že Poskytovateli tyto informace nesdělíte, není další spolupráce dost dobře možná) a Poskytovatel Vám podá bližší informace o tom, jak přesně by další spolupráce probíhala.

Na základě poskytnutých informací pro Vás Poskytovatel připraví individuální plán. Individuální plán bude nastaven dle nejlepšího vědomí poskytovatele tak, aby Vám pomohl dosáhnout Vašich cílů.

Při tvorbě individuálního plánu Poskytovatel vychází z Vámi poskytnutých informací a svého know-how.

Ve chvíli, kdy Vám bude předán vypracovaný individuální plán ve fyzické podobě a domluvíte se s Poskytovatelem na období, po které Vám bude své služby poskytovat, dochází mezi Vámi a Poskytovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“). Smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou, a to v délce jednoho, tří, šesti, nebo dvanácti měsíců dle Vaší preference.

FORMA A OBSAH SMLOUVY

Smlouva je uzavírána osobně v ústní formě.

Přesný obsah Smlouvy bude domluven během osobního setkání mezi Vámi a Poskytovatelem. V otázkách mezi Vámi a Poskytovatelem jinak neupravených se Smlouva řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“).

ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE

Poskytovatel Vám na cestě k dosažení vytyčených cílů poskytuje rady a jinými vhodnými způsoby Vám k jejich dosažení pomáhá. Poskytovatel nenese odpovědnost, za to, zda svých cílů dosáhnete.

Poskytovatel Vám poskytuje své rady na základě Vámi poskytnutých informací a svého know-how.

PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

V rámci jednání mezi Vámi a Poskytovatelem se uplatní princip předsmluvní odpovědnosti, zejména ustanovení § 1728 – § 1730 NOZ.

ODMĚNA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poskytovateli za Službu náleží odměna ve výši sjednané při osobní schůzce. Odměna je splatná do 7 dnů od data vystavení faktury Poskytovatelem.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Základní ustanovení

1.1.  Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4, bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Tomáš Jonáš, IČO 014 96 077, trvale bytem na adrese Jungmannova 1045, 440 01 Louny („správce“).

1.2.  Kontaktní údaje správce jsou
a)    adresa: Jungmannova 1045, 440 01 Louny
b)    email: tomas@lifebits.cz
c)     telefon: +420 605 428 769.

1.3.  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění služeb pro Vás.

2.2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3.    Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

a)    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
b)    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
c)    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2.  Účelem zpracování osobních údajů je

a)    poskytnutí služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; před poskytnutím služby jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její úspěšné poskytnutí (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
b)    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3.  Ze strany správce může dojít k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

4.    Doba uchovávání údajů

4.1.  Správce uchovává osobní údaje

a)    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
b)    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2.  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5.    Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1.  Příjemci osobních údajů jsou osoby

a)    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
b)    zajišťující marketingové služby.

5.2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.    Vaše práva

6.1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

a)    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b)    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c)     právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d)    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e)    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f)      právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7.    Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1.  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8.    Závěrečná ustanovení

8.1.  Vyplněním formuláře na webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2.  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3.  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám ji zašle na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Aktualizováno dne 3. ledna 2020.

Získej konzultaci zdarma.

Vyplň formulář a získej úvodní konzultaci zdarma. Zjistím, jaké máš cíle, společně zanalyzujeme Tvé stávající návyky a nastíním Ti, jak by naše spolupráce vypadala.